डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र र प्रि-डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशनको लागि तोकिएको ढांचा (फर्म्याट) प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना – २०७९/०४/१८

Click Here to Download Notice.

Click Here to Download Diploma Full Fee Paying Format.

Click Here to Download Pre- Diploma Full Fee Paying Format.