प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गिकृत छात्रवृत्तीको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना -२०७९/०५/२२

Click Here to Download प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गिकृत छात्रवृत्तीको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Click Here to Download Electrical Engineering

Click Here to Download Agriculture(Plant Science)

Click Here to Download Agriculture Veterinary Science

Click Here to Download Automobile Engineering

Click Here to Download Civil Engineering-

Click Here to Download Computer Engineering

Click Here to Download Computer Application & Secretarial Management

Click Here to Download Electronics Engineering

Click Here to Download Livestock Production(Animal Science)

Click Here to Download Mechanical Engineering

Click Here to Download Ref & AC Engineering

Click Here to Download Surveying Engineering