डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका (MLT) उम्मेदवारहरुको नतीजा सच्चाइएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Click Here to Download Notice.

Click Here to Download Diploma Scholarship MLT Result of Alternative List