Apprenticeship Re-entrance form submission date extended notice – 2079/07/27

प्रि-डिप्लोमा तह एप्रेन्टिशिप २४ महिने कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना २०७९।०७।२७

Click Here to Download Apprenticeship Re-entrance date extended Notice-2079-07-27