डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग तर्फको (डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ्ग ) रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना -२०७९/०८/०८

Click Here to Download Notice.

Click Here to Download निवेदनको-ढाँचा