Author: ctevt province5

२०७७- संस्था नविकरण सम्बन्धी सूचना

Please, Click here to view the notice detail

रजिष्ट्रेशन कार्ड बुझ्न आउने बारे सूचना – २०७७/०३/२५

Please, Click here to view the notice

छोटो अवधिको तालीमको भुक्तानी सम्बन्धमा – २०७७/०३/१२

Please, click here to download the detail notice

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना – २०७७/०३/१०

Please, click here to download the detail notice

छोटो अवधिको तालीम बारे सूचना -२०७७/०३/०१

Please, Click here to view the notice

कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण स्वमूल्यांकन गरी अनलाईन मार्फत अपलोड गर्ने सम्बन्धी सूचना

Please, Click here to download the detail notice. To view for further more detail information go…

Continue Reading

छोटो अवधिको सीपमूलक तालीमको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा – २०७७/०२/२९

Please, Click Here To Download The Notice

छोटो अवधिको सीपमुलक तालीमको जानकारी सम्बन्धमा – २०७७/०२/०४

Please, Click Here To View The Notice

स्व-मूल्याङ्कन सम्बन्धमा

Click here to download the detail notice

Notice for halting all works of vacancy until further notice

Click here to download the detail notice about halting all work of recruitment.