Category: Notice

सीप परीक्षणको आवेदन आह्वान सम्बन्धी सुचना

Click here to view Notice.

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र र प्रि-डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशनको लागि तोकिएको ढांचा (फर्म्याट) प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना – २०७९/०४/१८

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Full Fee Paying Format. Click Here…

Continue Reading

Diploma/PCL Level Special Chance Exam Center Notice-2079-04-18

Click Here to Download Diploma level special chance exam center notice-2079-04-18

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको थप शिक्षालय, कार्यक्रम र कोटाको सूचना २०७९।०४।१८

Click Here to Download Diploma Level Thap Institute-2079-04-18

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको थप शिक्षालय, कार्यक्रम र कोटाको सूचना

Click here to view Diploma Level Thap Institute-2079-04-16

प्रि डिप्लोमा तहको थप शिक्षालय, कार्यक्रम र कोटाको सूचना

Click here to view Pre-diploma level Thap Institute-2079-04-16

Notice for implementation of new curriculum

Click Here  to download the detail notice.

प्रि डिप्लोमा तहमा पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना – २०७९।०४।१२

Click Here to Download Pre-diploma Level full fee paying short Notice-2079-04-12 Click Here to Download Pre-Diploma…

Continue Reading

प्रि डिप्लोमा तहमा वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना २०७९।०४।१२

Click Here to Download Pre-Diploma Classified Scholarship Entrance Notice-2079-04-12

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहमा पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना २०७९।०४।१२

Click Here to Download Diploma-PCL Level Entrance Short Notice-2079-04-12 Click Here to Download Diploma-PCL Level fullpaying…

Continue Reading