Category: Notice

सेवा करार बैकल्पिक उम्मेदवारहरु सिफारिस सम्बन्धि जरुरी सूचना – २०७९/०२/३०

Click Here to Download Notice.

डिप्लोमा तह प्रथम बर्ष प्रथम खण्डको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना – २०७९।०२।२६

Click Here to Download Diploma Level I-I Sem Exam Center short Notice-2079-02-26 Diploma Level Exam Center…

Continue Reading

अनुदान सहायताको लागि प्रस्तावना/कागजातहरु पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना – २०७९/०२/२५

Click Here to Download Notice.

Diploma Level I-I Sem Exam form submission dated extended Notice-2079-02-19

Click Here to Download I-I Exam form submission date extended notice-2079-02-19

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई आवेदनको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०२/१७

Click Here to Download Notice.

सेवा करार बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०२/१७

Click Here to Download Notice.

Accreditation division Urgent notice 2079.2.14

Click here to download notice Click here to view list of institutions

Diploma Level Regular & Special Scholarship I-I Sem Exam Routine

Click here to download 2079_Ashad_ Odd Semester_First_First Part Regular+Back & Special Scholarship Routine-2079-02-13

Continue Reading

Pre-diploma(TSLC) Level Special Chance Exam form submission Notice

Click here to download Pre-diploma Special Chance exam form submission Notice-2079-02-13 Click here to download TSLC…

Continue Reading

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई आवेदनको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०२/१०

Click  here to download Notice.