Category: Notice

प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका शिक्षालय / विद्यालयहरुलाई अनुदान रकमको लागि संम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना – २०७९/१२/१३

Click Here to Download Notice.

आंगिक शिक्षालयहरुलाई राष्ट्रिय सीप परिक्षण समितिको Online Database मा तालीमको विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/१२/१२

Click Here to Download Notice.

Pre-Diploma Level Final Exam Routine-2079-12-12

Click Here to Download Pre-diploma Level Routine Short Notice-2079-12-12 Click Here to Download Pre-diploma final exam…

Continue Reading

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/१२/१२

Click Here to Download पेश्की फर्छौट सम्बन्धि सूचना

सेवा करार सम्झौताका लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना – २०७९/१२/१०

Click Here to Download Notice.

स्व: मुल‍्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धमा

Click Here to Download Notice. Click Here to Download monitoring tool Click Here to Download Self…

Continue Reading

Diploma Level I-I Sem Exam form submission Notice-2079-12-08

Click Here to Download Diploma Level I-I Sem Exam form submission Notice-2079-12-08

वैकल्पिक तथा पास लिस्टमा रहेका उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना – २०७९/१२/०८

Click Here to Download Notice.

Study Continue & Program or Institute transfer Notice-2079-12-05

Click Here to Download Notice-2079-12-05

Special Scholarship Entrance exam form submission date extended Notice-2079-12-03

Click Here to Download Date Extended Notice-2079-12-03