Category: Notice

प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रमको पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षाको सूचना २०७९।०४।२७

Click Here to Download PCL Nursing Short Notice-2079-04-27 Click Here to Download PCL Nursing Entrance Details…

Continue Reading

प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रमको वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको प्रवेश परीक्षाको सूचना २०७९।०४।२७

Click Here to Download PCL Nursing Classified Scholarship Entrance Notice-2079-04-27

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र र प्रि डिप्लोमा तहको वर्गीकृत छात्रवृत्ती तर्फकोआवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएकाे सूचना २०७९।०४।२६

Click Here to Download Diploma & Pre-diploma Level Classified Scholarship entrance exam form date extended Notice-2079-04-26

Continue Reading

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको पुर्ण शुल्कीय तर्फको म्याद थप गरिएकाे सूचना २०७९।०४।२६

Click Here to Download Diploma Level Full Fee paying date extended notice-2079-04-26

प्रि डिप्लोमा तहमा पुर्ण शुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थपको सूचना २०७९।०४।२६

Click Here to Download Pre-diploma Level Entrance dated extended Notice-2079-04-26

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको थप शिक्षालय, कार्यक्रम र कोटाको सूचना २०७९।०४।२५

Click Here to Download Diploma Level Thap Institution 2079-04-25

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको थप शिक्षालय, कार्यक्रम र कोटाको सूचना

Click Here to Download  Diploma level thap institute-2079-04-24

प्रि डिप्लोमा तहको थप शिक्षालय, कार्यक्रम र कोटाको सूचना

Click Here to Download Pre-diploma Level Thap Institution-2079-04-24

Pre-Diploma Level Special Chance Exam Routine-2079-04-24

Click Here to Download Pre-Diploma Level Special Chance Exam routine short Notice-2079-04-24 Click Here to Download…

Continue Reading

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको थप शिक्षालय, कार्यक्रम र कोटाको सूचना २०७९।०४।२२

Click Here to View Diploma Level Thap Institute-2079-04-22.