Category: Notice

Diploma in Biomedical Equipment Engg Registration form submission Notice-2079-09-20

Click Here to Download Diploma in Biomedical Equipment Engg Registration form submission Notice-2079-09-20

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती तर्फको लागि रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०९/१९

Click Here to Download रिक्त कोटाको लागि सूचना 2079-09-19

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति स्वास्थ्य तर्फको (प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्गमा) रिक्त कोटा सम्बन्धी सूचना – २०७९/०९/१९

Click Here to Download रिक्त कोटाको लागि सूचना (Nursing) Click Here to Download निवेदनको ढाँचा

बर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति र रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना २०७९।०९।१९

Click Here to Download Classified Scholarship and Registration date extended Notice-2079-09-19

सेवा करारमा बैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सिफारिसको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना – २०७९ /०९/१७

Click Here to Download बैकल्पिक उम्मेदवारहरुको लागि सूचना

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति स्वास्थ्य तर्फको (प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी र ल्याव टेक्निसियनमा) रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०९/१२

Click Here to Download सूचना Click Here to Download निवेदनको ढाँचा

Online Entry Related Notice-2079-09-12

Click Here to View Notice.

छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम संचालनको लागि आसय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०९/०७

Click Here to Download सूचना

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति स्वास्थ्य तर्फको (प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा र ल्याव टेक्निसियनमा) रिक्त कोटा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०८/२९

Click Here to Download रिक्त कोटाको लागि सूचना (HA & MLT)

प्रि डिप्लोमा तहको रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने बारेकाे सूचना – २०७९।०८।२७

Click Here to Download Pre-diploma Level Regular & Apprenticeship Registration Notice-2079-08-27 Click Here to Download Pre-Diploma…

Continue Reading