Category: Results

Lumbini Province: Pre-Diploma One Subject Chance Exam Result (2079/12/02)

Click Here to Download One Subject Chance Exam Result

Lumbini Province : Result of Pre-Diploma Regular (18/24 Months) and Withheld(Back) Exam held on Baishakh 2079 – All Trade (2079/10/06)

Click here to download Regular Result Summary 2079 (18 & 24 Months) Click here to download…

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य तर्फ नर्सिङ्ग कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०९/२५

Click here to download Notice. Click here to download Result Om Sai Nursing College, Rupandehi (Nursing)

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०९/२५

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Scholarship Result    

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती तथा पूर्ण शुल्कीय स्वास्थ्य तर्फको सामान्य चिकित्सा, रेडियोग्राफी र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी कार्यक्रमहरुको प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना – २०७९/०९/१९

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Scholarship Result (HA, MLT, Radiography) Click…

Continue Reading

लुम्बिनी प्रदेश: डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह स्वास्थ्य तर्फको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०९/०७

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Scholarship Fifth Result of Health Program

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना – २०७९/०९/०५

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Scholarship Fifth Result of Alternative List…

Continue Reading

Lumbini Province – Upgraded Institute Diploma/PCL Level Entrance Result 2079 – 2079/08/29

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Kapilvastu Technical Institute, Kapilvastu (MLT) Click Here…

Continue Reading

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग तर्फको (डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ्ग ) नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Click Here to Download Result.

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह पूर्ण शुल्कीय तर्फको फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा र नर्सिङ्ग बाहेकका स्वास्थ्य तर्फको कार्यक्रमहरुको पून: प्रवेश परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना – २०७९/०८/११

Click here to download Notice. Click here to download Result Bheri College of Medical Science, Guleriya,…

Continue Reading