Category: Results

TSLC/Pre-Diploma Special Chance Exam Results held on Bhadra/Ashwin 2079

Click Here to Download Special Chance Result Summary 2079

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका (MLT) उम्मेदवारहरुको नतीजा सच्चाइएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Scholarship MLT Result of Alternative List

Result of Engineering 6th Semester Exam held on 2078 Chaitra/ 079 Baishak

Click Here to Download 6th Sem Engg final result

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटाको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना- २०७९/०७/१८

Click Here to Download वर्गिकृत(निःशुल्क) छात्रवृत्तिको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click Here to Download Diploma Scholarship…

Continue Reading

Lumbini Province : Pre-Diploma Online and Manual All Programs Back Result – 2079/07/06

Click here to download Result Summary of Online Back Result Click here to download Result Summary…

Continue Reading

डिप्लोमा तथा प्रि-डिप्लोमा तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ती कोटा तर्फको बैकल्पिक सूचिको नतीजा सम्बन्धी सूचना – २०७९/०६/३०

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Classified Scholarship Result of Alternative List…

Continue Reading

डिप्लोमा तहको पुर्ण शुल्कीय (स्वास्थ्य) कार्यक्रम तर्फको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७९/०६/१२

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Result. COLLEGE OF ALLIED TECHNICAL SCIENCE, BANKE…

Continue Reading

डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्कीय(स्वास्थ्य) तर्फको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना – २०७९/०६/०३

Click Here to Download Notice. Click Here to Download Diploma Classified Scholarship Entrance Result 2079 All.…

Continue Reading

प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गिकृत छात्रवृत्तीको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना -२०७९/०५/२२

Click Here to Download प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गिकृत छात्रवृत्तीको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click Here to Download…

Continue Reading

Result of Nursing 2nd Year exam held on 2078 Falgun/Chaitra

Click Here to Download Result.