Downloads

S.N Title Published Date Document Type Download
1. Training-Guidelines 2020-02 click
2. Express of Interest को ढाँचा 2020-02 pdf click
3. Format of Technical and Financial Proposal of CTEVT Province5 2020-02 pdf click
4. Video Tutorial on filling online Classified form for 2077 2020-02 youtube link click
5. छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ 2020-12 pdf click
6. Exam Format  2021-03 pdf click
7. Monitoring Tools Updated On 2077 link click
8. डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ (चौथो संशोधन २०७८)  2021-09 pdf click
9. प्रि-डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्वन्धी निर्देशिका, २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८)  2021-09 pdf click
10. OJT Format  2021-11 xlsx click
11. पूनर्योगको आवेदन फारम 2021-12 pdf click
12. डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र तह तथा प्रि−डिप्लोमा तहको सैद्धान्तिक परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ 2022-06 pdf click
13. डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह र प्रि–डिप्लोमा तहको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन सम्वन्धी निर्देशिका २०७९ 2022-06 pdf click
14. प्रि डिप्लोमा तहको भर्ना सम्वन्धी निर्देशिका २०७९ 2022-07-17 pdf click
15. डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको भर्ना सम्वन्धी निर्देशिका २०७९ 2022-07-17 pdf click
16. प्रि-डिप्लोमा तह औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिशीप)- प्रशिक्षार्थी छनौट, भर्ना र मूल्याङ्कन निर्देशिका_स्वीकृत मिति 079-04-10 2022-08-21 pdf click
17. Short – term affiliation form 2022-10-21 word click