02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
२०८१।०३।०९: सेवा करारमा सिफारिसका लागि बेकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट आवेदन माग सम्बन्धी सूचना