02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका स्वास्थ्य तर्फ थप भएका शिक्षण संस्था र कार्यक्रममा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

S.N Document title Download
1. डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका स्वास्थ्य तर्फ थप भएका शिक्षण संस्था र कार्यक्रममा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । Click