02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
छोटो अवधि तालिमको अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु – २०८०/०३/०५

S.N Document title Download
1. छोटो अवधि तालिमको अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु – २०८०/०३/०५ Click