02:19:04 2023 june 06 Monday
ctevtprovince5@gmail.com
+977-071-422071 422073
LUMBINI PROVINCE OFFICE
Council For Technical Education and Vocational Training
Butwal-12, Nayagaun, Rupandehi
डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका स्वास्थ्य तर्फ नर्सिङ्ग कार्यक्रम थप भएका शिक्षण संस्थामा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा योग्यता क्रमानुसार भर्नाको सिफारिस

S.N Document title Download
1. डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका स्वास्थ्य तर्फ नर्सिङ्ग कार्यक्रम थप भएका शिक्षण संस्थामा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा योग्यता क्रमानुसार भर्नाको सिफारिस Click